หน้าเว็บ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัญหายาเสพติด

ความเป็นมาและความสำคัญ
            ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญประกาศหนึ่งของประเทศ ซึ่งบ่อนท าลายทรัพยากรและความมั่นคงของประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างมาก ได้มีการด าเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและปราบปามมิให้มีการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติด แต่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหม่ที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนการด าเนินการ จ าจ าเป็นต้องวางแผนส าหรับด าเนินงานในแต่ละด้านอย่างรอบคอบ และไม่ได้มีแต่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้น ประเทศอื่นๆก็ได้มีความพยายามที่จะยับยั้งการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมการใช้ยาของมนุษย์นั้น มีเหตุผลสองประการด้วยกัน คือ เพื่อช่วยให้ตัวเราอยู่ในสภาพที่ เป็นสภาพปกติ นั่นก็คือ เพื่อรักษาโรคและเพื่อปัดเป่าความเจ็บปวดให้เหือดหายไป หรือมิฉะนั้นก็ใช้ยาเพื่อปลดปล่อยตัวเราจากสภาพปกติ นั่นคือ เพื่อท าให้เรารู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาหรือสบายขึ้น เพื่อเปลี่ยนอารมณ์  หรือการรับรู้ของเรา ปัจจุบันนี้ ยาเสพติดได้เข้ามาแพร่หลายในสังคมเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีน มอร์ฟีน และอื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิด ซึ่งนอกจากผู้ใหญ่จะติดยาเสพติดแล้ว ก็ยังมีเยาวชนไทยอายุน้อยๆ ลงไป ติดยาเสพติดเหล่านี้อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เพราะนอกจากผู้เสพยาเสพติดทั้งหลายนี้ จะได้สามารถประกอบอาชีพท าการงานต่างๆไม่ได้แล้ว ยังก่ออาชญากรรม ทำให้
เกิดปัญหาต่อสังคม กระทบกระเทือนต่อประชาชนผู้ไม่ได้เสพยาเสพติดอีกด้วย
สาเหตุการติดยาเสพติดในปัจจุบันมีหลายสาเหตุ อาทิเช่น
- การหาซื้อยาไปกินเองโดยไม่ได้รับค าแนะน าจากแพทย์ เมื่อกินบ่อยๆก็จะท าให้ติดได้
- ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เพราะต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ท าให้บุตรหลานไปคบเพื่อนนอกบ้าน อาจจะมีเพื่อนทีชักน าไปเสพสิ่งเสพติด หรือถูกหลอกลวงไปในทางที่ผิด หรือแม้แต่พ่อ แม่หย่าร้างกัน ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้บุตรหลานไปเสพยาเสพติดได้ เราจะพูดถึงสาเหตุของการติดยาเสพติดที่มาจากครอบครัวมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก พ่อ

แม่หย่าร้างกัน กรณีเหล่านี้อาจท าให้เด็กเกิดความคับแค้นใจ เพราะคิดว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรม ท าให้เด็กหันไปใช้ยาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากเด็ก ต้องการใช้ยาเป็นที่พึ่ง เนื่องจากมีความทุกข์ทางใจ หรืออาจจะมีปมด้อยหรืออาจเป็นเพราะเด็กขาดความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ เมื่อเหงาก็ต้องออกไ ปหาเพื่อนข้างนอก ซึ่งอาจเป็นหนทางน าไปสู่ปัญหาการใช้ยาเสพติดได้ เด็กทุกคนนั้นอยากเป็นคนดี เป็นที่รักของทุกคน เป็นคนที่มีค่า มีความหมายต่อพ่อแม่ ต่อสังคมของตัวเอง ไม่มีใครอยากเป็นคนเลวหรืออยากจะไปติดยาเสพติด แต่การกระท าในบางครั้งของเด็กคิดว่า ตนท าถูก แล้ว ท าดีแล้ว แต่บางครั้งก็อาจจะตรงกันข้ามกับความคิดของผู้ใหญ่ ก็อาจท าให้เกิดการไม่เข้าใจกัน ด้วยความเป็นเด็ก การตัดสินใจ การใช้เหตุผล บางครั้งอาจจะไม่รอบคอบ ไม่เด็ดขาดเท่าที่ควร ท าให้เป็นหนทางที่จะน าไปสู่สิ่งเสพติดได้ง่าย การที่จะให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนั้น จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่เป็นสาเหตุของการน าไปสู่การใช้ยาเสพติด ได้แก่ ปัญหาครอบครัวและชุมชน พร้อมๆกับการการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดปริมาณยาเสพติดในสังคมลง เมื่อเด็กได้รับความรัก ความอบอุ่นจากการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างพอเพียงแล้ว ปัญหาเด็กติดยาเสพติดก็จะไม่เกิดขึ้น
ความต้องการของเด็กๆจากครอบครัว
- ต้องการความรัก เด็กๆทุกคนต้องการความรักจากผู้ที่เป็นพ่อแม่ของตน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเด็กก็จะได้หันไปปรึกษากับพ่อแม่ของตนได้
- ต้องการการยอมรับและความเชื่อถือจากพ่อแม่ พ่อแม่ไม่ควรประคบประหงม ลูกมากเกินไป ควรจะให้โอกาสลูกได้ท าอะไรด้วยตัวเองบ้าง
- การคบเพื่อน พ่อแม่ควรจะรู้จักเพื่อนของลูกและรวมไปถึงพ่อแม่ของเขาด้วย ย่อมจะดีกว่าการไปบังคับ หรือเข้มงวดในการคบเพื่อน เพราะการเข้มงวด จะท าให้เด็กรู้สึกว่าก าลังโดนบังคับ เขาจะเกิดการต่อต้าน
- การให้เด็กได้เปิดโอกาสชี้แจงเหตุผล พ่อแม่ควรจะรับฟัง ไม่ควรคิดว่าเด็กเถียง เพราะถ้าเด็กได้พูดออกาแล้ว จะได้ทราบความนึกคิดของเด็ก หากเป็นทัศนคติที่ผิด ก็จะได้แก้ไขได้ หากไม่ปล่อยให้พูดเลย เด็กก็จะรับเอาสิ่งที่ผิดๆนั้นไปตลอด

- การให้เวลาในการปรับปรุงตัวเอง ในการที่เด็กจะปรับปรุงนิสัยของตัวเอง พ่อแม่ควรจะให้เวลาแก่เขาบ้าง ในการปรับปรุงตัวของเขาเองให้ดีขึ้น ไม่ควรเร่งรัดให้เขาเปลี่ยนแปลงในทันดีทันใด จะเป็นการบังคับมากกว่าการให้เวลาหรือโอกาส การที่บางครั้งเด็กท าอะไรผิดพลาดไป เขาก็ต้องการให้พ่อแม่อภัยให้กับเขาบ้าง และก็ควรจะให้โอกาสในการแก้ตัวแก่เด็กด้วย ประการส าคัญที่สุดคือ พ่อแม่ ควรจะให้ความใกล้ชิด คอยดูแลเอาใจใส่เด็กๆบ้าง และสอนให้เด็กรู้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดีต่อตัวเขา เมื่อเด็กๆได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอแล้วก็จะเป็นการยากที่เด็กจะไปติดสิ่งเสพติด
จากปัญหาครอบครัวแตกแยกดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะ ท าโครงงาน "รู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด" ขึ้นที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เพราะเป็นบ้านที่รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 7 - 18 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่ก าพร้าพ่อแม่ หรือพ่อแม่ไม่สามารถดูแลเด็กได้ และได้เจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มเด็กประถมปลาย จ านวนทั้งสิ้น 39 คน เพราะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นมากในขณะนี้ ถึง แม้ว่า จากการสอบถามผู้ที่เคยไปท าโครงงานที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆนี้ ถึง ปัญหายาเสพติดภายในบ้านมหาเมฆนี้ว่ามีหรือไม่ ก็ได้รับค าตอบว่าไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่เลย แต่ทางกลุ่มผู้จัดท าโครงงาน "รู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด" ได้เล็งเห็นถึงว่า ในอนาคตหากเด็กเหล่านี้ต้องออกไปเผชิญชีวิตตามล าพังภายนอก โดยที่ไม่มีความรู้เรื่องพิษภัย และวิธีที่จะหลีกหนีให้พ้นจากยาเสพติดแล้ว ก็มีโอกาสที่เด็กจะติดยาเสพติดได้ ทางกลุ่มผู้จัดท าโครงงานจึงมีความต้องการที่จะท าโครงงานนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงพิษภัย และรู้ถึงวิธีที่จะหลีกหนีให้ห่างไกลจากยาเสพติดทั้งหลาย เพื่อจะได้น าความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก ยาเสพติดต่อไป ...

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้โทษภัยและอันตรายจากยาเสพติด 
2.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรูวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
3.  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
4.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ
5.  เพื่อให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ
6.  เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักวางแผนในการท างาน

 สื่อ-อุปกรณ์ที่ใช้
1. คอมพิวเตอร์ 
2. อินเตอร์เน็ต
3. โทรทัศน์

 ขันตอนการทำโครงงาน
1.  ปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2.  ประชุมกลุ่มโครงงาน
3.  ส ารวจสถานที่ที่จะท ากิจกรรม
4.  แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งงานให้แต่ละกลุ่มไปค้นหาขอมูลเกี่ยวกับงานของกลุ่มตนเอง
5.  ศึกษาขอมูลจากโครงงานในลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงงาน
6.  รวบรวมงานจากกลุ่มย่อยทั้งหมด
7.  เข้าปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
8.  ประชุมกลุ่ม เพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและเตรียมตัวสอบโครงงาน
9.  สอบโครงงาน
10.  ลงมือปฏิบัติงานตามแผนการที่วางไว้
11.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 หลักการทำโครงงาน
โครงงานมีหลักการโดยการส ารวจจากข่าวปัญหายาเสพติดมีการค้นหาจากสื่อต่างๆมากมายจนพวกได้พบว่าปัญหายาเสพติดเป็นหาที่ใหญ่อีกปัญหาหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ เนืองจากปัจจุบันยาเสพติดมีมากมายและปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญประกาศหนึ่งของประเทศ ซึ่งบ่อนท าลายทรัพยากรและความมั่นคงของประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างมาก ได้มีการด าเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและปราบปามมิให้มีการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติด แต่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหม่ที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนการด าเนินการ จ าจ าเป็นต้องวางแผนส าหรับด าเนินงานในแต่ละด้านอย่างรอบคอบ และไม่ได้มีแต่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้น ประเทศอื่นๆก็ได้มีความพยายามที่จะยับยั้งการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา
โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด
 Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่นิยมน ามาใช้สร้าง จดหมาย รายงาน บันทึกข้อมูล และตารางข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถในการจัดการกับเอกสารพิเศษในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เว็บเพจ แผ่นพับ โบรชัวร์ ด้วยความสามารถรอบตัว ใช้งานง่าย ประกอบกับมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการจัดรูปแบบเอกสารมากมาย จึงท าให้ Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม
 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.  กลุ่มเป้าหมายรู้โทษภัยและอันตรายจากยาเสพติด
2.  กลุ่มเป้าหมายรู้จักวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
3.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น
4.  กลุ่มเป้าหมายรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ
5.  นักศึกษารู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ
6.  นักศึกษารู้จักการวางแผนในการท างาน

ข้อเสนอแนะ
1 .ปัจจุบันยาเสพติดมีมากมายหลายชนิดท าให้มีความยากที่จะศึกษาได้ทุกชนิด
2.สังคมไทยมีการใช่เสพเป็นจ านวนมากท ายาเสพมีมากในส่วนของประเทศ

 ภาคผนวก